Termeni Cheie

A

AUTORITATE DE SUPRAVEGHERE

O autoritate publică independent instituită de către un stat membru al Uniunii Europene în conformitate cu articolul 51.

C

Consimțământ

Permisiunea specifică, informată, liberă şi lipsită de ambiguitate dată de persoana vizată, de a-I fi prelucrate datele personale.

Crearea de Profiluri

Orice prelucrare automată care foloseşte date cu caracter personal pentru a evalua aspect personale sau prezice acţiuni şi aspect.

D

Date Biometrice

Date cu caracter personal care rezultă din anumite tehnici de prelucrare specifice, referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice şi care permit identificarea acesteia.

Date cu Caracter Personal

Orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Date Privind Sănătatea

Date cu caracter personal care se referă la starea de sănătate fizică şi psihică a unei persoane, incluzând informaţii legate de serviciile de asistenţă medicală accesate.

Destinatar

Persoană fizică sau juridică, autoritatea publică sau orice alt organism căruia îi sunt divulgate datele cu caracter personal.

Date Genetice

Datele cu caracter personal referitoare la natura genetică a unei persoane, fie moştenite sau dobândite şi care oferă informaţii despre starea fizică sau psihică de sănătate a acesteia.

G

Grup de Întreprinderi

O întreprindere care exercită controlul, împreună cu întreprinderile controlate de aceasta.

Î

Întreprindere

Persoana fizică sau juridică care desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma de legală de organizare, incluzând asociaţii sau parteneriate.

Încălcarea Securităţii Datelor Cu Caracter Personal

Este o încălcare a securităţii care duce la pierderea, distrugerea, divulgarea sau accesul accidental sau voit la date cu caracter personal prelucrate sau transmise.

O

Operator

Persoana fizică sau juridică, autoritate publică sau alt organism care stabileşte scopul şi mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal, singură sau împreună cu alţi actori.

Organizație Internațională

Este o organizaţie împreună cu organismele subordinate acesteia reglementate prin dreptul internaţional public, sau alt organism creat printr-un acord între două sau mai multe ţări sau în temeiul unui astfel de acord.

Obiecție Relevantă și Motivată

O obiecţie cu privire la existenţa unei încălcări a Regulamentului, sau privind conformitatea măsurilor asupra operatorului şi a împuternicitului cu Regulamentul.

P

Prelucrarea Transfrontalieră

Este prelucrarea datelor cu caracter personal de către operator sau împuternicit al operatorului atunci când acesta este stabilit în mai mult de un stat membru, iar prelucrarea se face în mai mult de un stat membru, SAU atunci când activitatea de prelucrare se desfăşoară într-un singur stat membru din UE, dar care afectează subiecţi din mai mult de un stat membru.

Pseudonimizare

Prelucrare datelor cu caracter personal astfel încât acestea nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate.

Persoană Împuternicită de Operator

Persoană fizică sau juridică, autoritatea publică sau orice alt organism care prelucrează date în numele operatorului.

Prelucrarea

Orice acţiune sau ansamblu de acţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, fie ele automate sau nu.

R

Reguli Corporatiste Obligatorii

Setul de politici interne adoptate de companiile multinaţionale referitoare la practicile globale ale acestora privind transferul de date cu caracter personal în cadrul aceluiaşi grup de corporaţii către ţările ce nu împărtăşesc acelaşi nivel de protecţie.

Restricționarea Prelucrării

Marcarea datelor cu caracter personal cu scopul limitării prelucrării acestora în viitor.

Reprezentant

Persoană fizică sau juridică stabilită în UE, desemnată de către operator sau persoana împuternicită de operator pentru a-l reprezenta cu privire la obligaţiile reglementate în Regulament.

S

Sediu Principal

În cazul operatorilor cu sedii în cel puţin două state membre, este locul unde se află administraţia centrală din Uniune, cu excepţia cazului în care deciziile privind scopurile şi mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal se iau într-un alt sediu, situaţie în care acesta va fi considerat sediul principal. În cazul persoanelor împuternicite de către operator cu sedii în mai mult de un stat membru, este locul unde se află administraţia centrală din Uniune , cu excepţia cazului în care împuternicitul nu are o administraţie centrală, situaţie în care sediul acesteia din Uniune va fi locul unde se desfăşoară activităţile de prelucrare.

Serviciile Societății Informaționale

Este un serviciu aşa cum este definit în articolul , alineatul (1) litera (b) din Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului (19).

T

Terță Parte

O persoană fizică sau juridică, alta decât persoana vizată, operatorul sau împuternicitul operatorului, dar care este autorizată de către aceştia să prelucreze date cu caracter personal.